Krzymowski Juristbyrå

Jurister

Krzymowski Juristbyrå är ett unikt familjeföretag med fem välutbildade jurister med gedigen erfarenhet.

Vi utnyttjar en kombination av akademiskt präglad analys, kunskaper och erfarenhet från näringslivet med en passion för juridik. Vi tror på teamwork. Var och en av våra jurister har egna styrkor, därför skräddarsyr vi lag för bästa resultat i varje uppdrag.

Adriana Krzymowska / Antonia Krzymowska / Amelia Krzymowska / Alfred Krzymowski / Albert Krzymowski

ADRIANA KRZYMOWSKA

Jur. kand.

Adriana Krzymowska arbetar främst med avtalsrätt, skatterätt, hyresrätt och tvister som uppstår i samband med M&A. Hon rådger och företräder kommersiella aktörer i processer vid allmänna domstolar, skiljenämnd och förvaltningsdomstolar samt inför myndigheter. Adriana Krzymowska arbetar även med företagsbeskattning och rådgivning i anledning av strukturfrågor samt företags- och fastighetsöverlåtelser. Med betydande erfarenhet av rådgivning och M&A har Adriana Krzymowska en bred kunskap och förmåga att driva fram innovativa och mervärdesskapande lösningar på komplicerade problem. Hon överser byråns övergripande processuella strategiska frågor.

Adriana Krzymowska tog juristexamen vid Stockholms universitet i början av 2010. Hon doktorerar sedan september 2010 i finansrätt vid Stockholms universitet. Forskningen som bedrivs avser avyttringsbegreppet vid kapitalvinstbeskattningen. Adriana Krzymowska undervisar i skatterätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet och har även undervisat i företagsöverlåtelser på jurist- och ekonomprogrammet vid Stockholms universitet, på specialkursen i fastighetsrätt vid Uppsala universitet samt i skatterätt vid Linköpings universitet.

Publikationer

Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital

Kapitel i: Guglielmo Maisto (red.), Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD 2013

Kontakt

073 - 242 10 03

tillbaka upp

ANTONIA KRZYMOWSKA

Jur. kand.

Antonia Krzymowska företräder och rådger byråns klienter i tvister och andra förhandlingar i samband med M&A, mäklarrättsliga-, hyresrättliga-, bolagsrättsliga- och avtalsrättsliga spörsmål. Hon är specialiserad på mäklarrättsliga frågor avseende främst fastighets- och företagsmäklarrätten och representerar regelbundet kommersiella aktörer i mäklarrättsliga, köprättsliga- och avtalsrättsliga tvister vid allmänna domstolar och skiljenämnd samt i förhandlingar med myndigheter och motparter.

Antonia Krzymowska tog juristexamen vid Stockholms universitet i början av 2011. Sedan 2012 doktorerar hon i mäklarrätt vid Stockholms universitet. Forskningen består av ett avhandlingsprojekt som utgör en omfattande studie av mäklarrättsliga principer och oreglerade mäklares rättigheter och skyldigheter i förmedlingsprocessen. Antonia Krzymowska undervisar på grundkursen i avtalsrätt och grundkursen i fastighetsrätt på juristprogrammet samt i affärsjuridik på ekonomprogrammet vid Stockholms universitet. Hon har även undervisat på specialkursen i fastighetsrätt på juristprogrammet vid Uppsala universitet.

Publikationer

JT 2014-15 nr 2 s. 419 ff., God försäkringsförmedlingssed - en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet

JP nr 1/2017 s. 79 ff., Ett mäklarrättsligt perspektiv på motocrossbanefallet: Konkludent ratihabition av betalning till annan än borgenären och fråga om fastighetsmäklarens upplysningsplikt

Kontakt

073 - 252 10 18

tillbaka upp

AMELIA KRZYMOWSKA

Jur. kand.

Amelia Krzymowska arbetar med M&A, hyresrätt, bolagsrätt, köprätt, fordringsrätt och annan avtalsrätt och företräder parter i tvister vid allmän domstol, skiljenämnd samt inför hyresnämnd och myndigheter. Amelia Krzymowska är specialiserad i kommersiella fastighetsrättsliga och hyresrättsliga tvister och arbetar även med frågor om fastighetsbildning och fastighetsreglering.

Amelia Krzymowska tog juristexamen vid Stockholms universitet i början av 2012. Efter examen har hon, i egenskap av Stockholms stads Utbildningsförvaltnings fastighetsjurist, ansvarat för stadens samtliga skolors hyresrättsliga frågor och förhandlingar. Sedan 2012 doktorerar Amelia Krzymowska i fastighetsrätt vid Uppsala universitet. Forskningen avser ett avhandlingsprojekt om intressavvägningar i fastighetsrätten och fokuserar på de gränsdragningsfrågor och intresseavvägningar som uppstår inom servitutsrätten. Amelia Krzymowska undervisar på juristprogrammet vid Uppsala universitet i avtalsrätt, kontraktsrätt och fordringsrätt. Hon undervisar även på specialkurser i fastighetsrätt.

Publikationer

JT 2017-18 nr 2 s. 378 ff., En hyresgästs rörelseskada - tillämpning av det indirekta besittningsskyddet

Kontakt

076 - 919 33 88

tillbaka upp

ALFRED KRZYMOWSKI

Jur. kand.

Alfred Krzymowski är huvudansvarig för byråns M&A-verksamhet och börsintroduktioner samt företräder och rådger regelbundet företagsledningar i hela förvärvsprocessen. Alfred Krzymowski arbetar även med tvistelösning vid kommersiella tvister avseende främst skadeståndsrättsliga-, köprättsliga-, arbetsrättsliga- och bolagsrättsliga frågor och företräder byråns klienter i allmän domstol, skiljenämnd samt inför myndigheter. Han åtar sig undantagsvis skadeståndsuppdrag var enskild i näringsverksamhet orsakats skada på grund av agerande från stat, kommun eller privat aktör. Med flertalet svenska och nordiska mästerskapstitlar i schack har han en unik förmåga att skapa nytänkande lösningar på komplexa problem. Alfred Krzymowski är särskilt inriktad på rådgivning kring utveckling och expansion av verksamheter. Alfred Krzymowski undervisar även på kursen juridisk och ekonomisk företagsanalys, som är en del av affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet samt i affärsjuridik på ekonomprogrammet vid Stockholms universitet.

Alfred Krzymowski tog juristexamen vid Stockholms universitet i början av 2014.

Kontakt

070 - 787 88 87

tillbaka upp

ALBERT KRZYMOWSKI

Jur. kand.

Albert Krzymowski är specialiserad på skadeståndsrätt, immaterialrätt, avtalsrätt och förvaltningsrätt. Albert Krzymowski företräder byråns klienter i allmän domstol samt inför myndigheter.

Albert Krzymowski tog juristexamen vid Stockholms universitet maj 2016.Kontakt

076 - 591 02 73

tillbaka upp