Krzymowski Juristbyrå

Jurister

KRZYMOWSKI. är ett unikt familjeföretag med välutbildade jurister med gedigen erfarenhet.

Vi utnyttjar en kombination av akademiskt präglad analys, kunskaper och erfarenhet från näringslivet med en passion för juridik. Vi tror på teamwork. Var och en av våra jurister har egna styrkor, därför skräddarsyr vi lag för bästa resultat i varje uppdrag.

Adriana Krzymowska / Antonia Krzymowska / Amelia Krzymowska / Alfred Krzymowski / Elaine Gylling / Johan Heribertsson / Advisors

ADRIANA KRZYMOWSKA

Jur. dr

Adriana Krzymowska arbetar främst med avtalsrätt, skatterätt, hyresrätt och tvister som uppstår i samband med M&A. Hon rådger och företräder kommersiella aktörer i processer vid allmänna domstolar, skiljenämnd och förvaltningsdomstolar samt inför myndigheter. Adriana Krzymowska arbetar även med företagsbeskattning och rådgivning i anledning av strukturfrågor samt företags- och fastighetsöverlåtelser. Med betydande erfarenhet av rådgivning och M&A har Adriana Krzymowska en bred kunskap och förmåga att driva fram innovativa och mervärdesskapande lösningar på komplicerade problem. Hon överser byråns övergripande processuella strategiska frågor.

Adriana Krzymowska har en juristexamen från Stockholms universitet och en doktorsexamen i finansrätt från Stockholms universitet. Adriana Krzymowska har mångårig erfarenhet av att undervisa på universitet och högskolor samt på kurser och seminarier för företag.

Publikationer

Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital, Jure 2018 (akademisk avhandling)

Kapitel i: Guglielmo Maisto (red.), Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD 2013

Kontakt

073 - 242 10 03

tillbaka upp

ANTONIA KRZYMOWSKA

Jur. dr

Jur. dr Antonia Krzymowska har en doktorsexamen i civilrätt från Stockholms universitet. Hon har mångårig erfarenhet av processföring i allmänna domstolar och i skiljenämnd. Jur. dr Antonia Krzymowska undervisar kontinuerligt på universitet på jurist- och ekonomprogrammet.

Jur. dr Antonia Krzymowska företräder och rådger byråns klienter i tvister och andra förhandlingar i samband med M&A, förmedlingsrättsliga, hyresrättliga, bolagsrättsliga och avtalsrättsliga spörsmål. Hon är specialiserad på förmedlingsrätt, särskilt mäklarrätt.

Publikationer

SvJT 2019 s. 41, Obefogad hävning av uppdrag: Något om förmedlarens skada

Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Jure 2018 (akademisk avhandling)

JT 2014-15 nr 2 s. 419 ff., God försäkringsförmedlingssed - en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet

JP nr 1/2017 s. 79 ff., Ett mäklarrättsligt perspektiv på motocrossbanefallet: Konkludent ratihabition av betalning till annan än borgenären och fråga om fastighetsmäklarens upplysningsplikt

Kontakt

073 - 252 10 18

tillbaka upp

AMELIA KRZYMOWSKA

Jur. kand.

Amelia Krzymowska arbetar med M&A, hyresrätt, bolagsrätt, köprätt, fordringsrätt och annan avtalsrätt och företräder parter i tvister vid allmän domstol, skiljenämnd samt inför hyresnämnd och myndigheter. Amelia Krzymowska är specialiserad i kommersiella fastighetsrättsliga och hyresrättsliga tvister och arbetar även med frågor om fastighetsbildning och fastighetsreglering.

Amelia Krzymowska tog juristexamen vid Stockholms universitet i början av 2012. Efter examen har hon, i egenskap av Stockholms stads Utbildningsförvaltnings fastighetsjurist, ansvarat för stadens samtliga skolors hyresrättsliga frågor och förhandlingar. Sedan 2012 doktorerar Amelia Krzymowska i fastighetsrätt vid Uppsala universitet. Forskningen avser ett avhandlingsprojekt om intressavvägningar i fastighetsrätten och fokuserar på de gränsdragningsfrågor och intresseavvägningar som uppstår inom servitutsrätten. Amelia Krzymowska undervisar på juristprogrammet vid Uppsala universitet i avtalsrätt, kontraktsrätt och fordringsrätt. Hon undervisar även på specialkurser i fastighetsrätt.

Publikationer

JT 2017-18 nr 2 s. 378 ff., En hyresgästs rörelseskada - tillämpning av det indirekta besittningsskyddet

Kontakt

076 - 919 33 88

tillbaka upp

ALFRED KRZYMOWSKI (tjänstledig)

Jur. kand.

Alfred Krzymowski är huvudansvarig för byråns M&A-verksamhet och börsintroduktioner samt företräder och rådger regelbundet företagsledningar i hela förvärvsprocessen. Alfred Krzymowski arbetar även med tvistelösning vid kommersiella tvister avseende främst skadeståndsrättsliga-, köprättsliga-, arbetsrättsliga- och bolagsrättsliga frågor och företräder byråns klienter i allmän domstol, skiljenämnd samt inför myndigheter. Han åtar sig undantagsvis skadeståndsuppdrag var enskild i näringsverksamhet orsakats skada på grund av agerande från stat, kommun eller privat aktör. Med flertalet svenska och nordiska mästerskapstitlar i schack har han en unik förmåga att skapa nytänkande lösningar på komplexa problem. Alfred Krzymowski är särskilt inriktad på rådgivning kring utveckling och expansion av verksamheter. Alfred Krzymowski undervisar även på kursen juridisk och ekonomisk företagsanalys, som är en del av affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet samt i affärsjuridik på ekonomprogrammet vid Stockholms universitet.

Alfred Krzymowski tog juristexamen vid Stockholms universitet i början av 2014.

Kontakt

070 - 787 88 87

tillbaka upp

Elaine Gylling

Jur. kand.

Elaine Gylling har en juristexamen från Stockholms universitet från 2016. Elaine ingår i KRZYMOWSKIs kompetensgrupp för tvistelösningar och processer och arbetar huvudsakligen i ärenden med anknytning till dessa områden.

Kontakt

tillbaka upp

Johan Heribertsson

Jur. kand.

Johan Heribertsson tog juristexamen från Uppsala universitet 2018. Johan är verksam inom KRZYMOWSKIs kompetensgrupp för tvistelösningar och processer. Därutöver arbetar Johan i KRZYMOWSKIs kompetensgrupp för kommersiella avtal och fastighetsrätt.

Kontakt

tillbaka uppSamarbetspartners

KRZYMOWSKI. har ett brett kontaktnät av rådgivare, konsulter och akademiker som vi samarbetar med vid särskilt omfattande eller komplicerade fall.

Advisors

BILL DUFWA

Professor emeritus

Professor Bill Dufwa har i 30 års tid drivit framstående forskning inom försäkringsrätt och skadeståndsrätt. Professor Bill Dufwa har, bland annat, författat Produktansvar (1983), Produktansvarets reformering (1984), Skyddat intresse, ren förmögenhetsskada och andra skadeståndsrättsliga spörsmål i ett internationellt perspektiv (1987), Flera skadeståndsskyldiga (ak. avh. 1993), Kommentar till skadeståndslagen (SvJT 2002 s. 955), Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL) (JT nr 2 2010/11), och skriver ofta rättsutlåtanden i försäkringsrättsliga och skadeståndsrättsliga spörsmål.

Professor Bill Dufwa har varit internationellt verksam, särskilt i Paris med undervisning på juridiska fakulteterna vid universiteten i Gent, Leuven, Paris (Sorbonne-Panthéon, Paris I), Aix-Marseille samt Bordeaux. Därutöver deltar professor Bill Dufwa i arbetet för en allmän europeisk civillag på flera fronter, medlem i bl.a. Tilburggruppen (skadeståndsrätt), Trentogruppen (skadeståndsrätt) samt European Insurance Contract Law Study (försäkringsrätt, Innsbruck och Hamburg). Ledamot av Europeiska Civilrättsakademin.

tillbaka upp