Krzymowski Juristbyrå

Publikationer

Krzymowska Adriana, 2018
Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital
JURE Förlag, 383 sidor
(akademisk avhandling)

Krzymowska Antonia, 2018
Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling
JURE Förlag, 436 sidor
(akademisk avhandling)

Krzymowska Amelia, 2017
En hyresgästs rörelseskada - tillämpning av det indirekta besittningsskyddet, s. 378 ff. i Juridisk Tidskrift 2017-18 nr 2

Krzymowska Antonia, 2017
Ett mäklarrättsligt perspektiv på motocrossbanefallet: Konkludent ratihabition av betalning till annan än borgenären och fråga om fastighetsmäklarens upplysningsplikt s. 79 ff. i Juridisk Publikation nr 1/2017

Krzymowska Antonia, 2014
God försäkringsförmedlingssed - en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet, s. 419 ff. i Juridisk Tidskrift 2014-15 nr 2

Krzymowska Adriana, 2013
Kapitel i: Guglielmo Maisto (red.), Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD 2013

Nyhetsbrev

Sedan 2011 ger Krzymowski Juristbyrå ut nyhetsbrevet "Mäklarrätt" innehållandes nyheter hänförliga till juridiska frågor mäklare kommer i kontakt med i sin yrkesutövning. Nyhetsbrevet skickas ut per epost till prenumeranter och kan även läsas nedan. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Maila till


nr 34

Nytt lagförslag: Registreringskrav

10 januari 2019

Från och med juli 2019 föreslås lokalhyresförmedlare som kan antas förmedla lokaler med en månadshyra överstigandes 10 000 euro bli registreringspliktiga enligt fastighetsmäklarlagen.


nr 33

Mäklarrättsliga principer – ny avhandling

25 maj 2018

Den oreglerade mäklarens rättsliga ställning och mäklarrättsliga principer har utretts i en ny avhandling från Stockholms universitet av vår medarbetare jur. dr Antonia Krzymowska.


nr 32

Skattepliktiga överlåtelser – ny avhandling

24 april 2018

De skattepliktiga transaktionerna och hur dessa skiljer sig från de skattefria har utretts i en ny avhandling från Stockholms universitet av vår medarbetare jur. dr Adriana Krzymowska.


nr 31

Mäklare frias vid förmedling av aktier

22 februari 2018

Företagsmäklaren åtalades och dömdes i tingsrätten för oregistrerad fastighetsförmedling vid uppdrag som avsåg förmedling av andelar av fastighetsägande bolag. Hovrätten friar nu mäklaren - förmedling av andelar utgör inte fastighetsförmedling.


nr 30

Lagförslag: Inget registreringskrav

29 mars 2017

Efter att Sveriges Företagsmäklares Riksförbund sagt ifrån backar regeringen i fråga om registreringskrav för företagsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen.


nr 29

Skadeståndsklausuler

16 januari 2017

Fördelarna med skadeståndsklausuler i mäklares uppdragsavtal diskuteras i syfte att undvika risken att arvodet förhandlas ned efter uppdragets fullgörande.


nr 28

Lagförslag: Registreringskrav vid förmedling av lokaler

6 december 2016

Från och med juni 2017 föreslås lokalhyresförmedlare bli registreringspliktiga enligt fastighetsmäklarlagen. Den som förmedlar överlåtelsen av en lokal utan registrering enligt lagen riskerar böter eller fängelse i högst sex månader. Syftet med lagförslaget är att lokalhyresförmedlare ska omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.


nr 27

Företagsmäklare döms för förmedling av aktier

7 februari 2016

Mäklaren förmedlade överlåtelsen av ett fastighetsägande bolag. I annonsen marknadsfördes enbart bolagets fastighet. Överlåtelsen som senare kom till stånd avsåg aktierna i det fastighetsägande bolaget. Hovrätten fann att mäklaren genom att i annonsen marknadsföra en fastighet har förmedlat fastighet i strid med registreringsskyldigheten i fastighetsmäklarlagen. Påföljden bestämdes till dagsböter.


nr 26

Företagsmäklare får inte förmedla fastigheter

28 december 2015

Högsta domstolen har funnit att företagsmäklare inte får förmedla fastigheter utan registrering enligt fastighetsmäklarlagen. Det är utan betydelse att fastigheten ingår som en tillgång i ett förmedlat inkråm.


nr 25

Handpenning var deponerad

12 juni 2015

Mäklaren hade mottagit delbetalning/handpenning på sitt klientmedelskonto samt kvitterat mottagandet av den samma. Såväl tingsrätten som hovrätten fann att ett depositionsavtal därmed skulle anses ha träffats mellan mäklaren, säljaren och köparen. När köpet sedan kom att återgå på grund av ouppfyllda villkor i köpeavtalet, skulle köparen därför vända sig till mäklaren - och inte säljaren - med krav om återbetalning av delbetalningen.


nr 24

Hyresvärd ska ersätta restaurang med 136 miljoner kr

4 maj 2015

Hyresvärden sa upp restaurangbolagets hyreskontrakt till upphörande till avtalstidens utgång. Hovrätten finner nu att hyresvärden ska ersätta restaurangbolaget för dess rörelseskada med 136 miljoner kr i enlighet med 12 kap. 58 b § jordabalken.


nr 23

Hävning av mäklaruppdrag var obefogad

30 mars 2015

Uppdragsgivaren hade med åberopande av väsentligt avtalsbrott hävt mäklaruppdraget. Hovrätten fann att uppdragsgivaren inte hade förmått styrka att mäklaren väsentligen åsidosatt sina förpliktelser enligt uppdraget. Hävningen befanns således vara obefogad och skadeståndsgrundande. Företagsmäklaren fick rätt till skadestånd motsvarande mäklarprovisionen.


nr 22

Högsta domstolen prövar två mäklarmål

1 januari 2015

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om förmedling av fastigheter utan registrering samt innebörden av orsakssambandet som rekvisit för provisionsrätten.

nr 21

Standardvillkor i förmedlingsuppdraget

2 november 2014

Hovrätten fann att en klausul om förlängning av uppdraget vid utebliven uppsägning är inte oväntad eller särskilt betungande i ett förmedlingsuppdrag mellan två näringsidkare. Förmedlingsuppdragets allmänna villkor på blankettens baksida ansågs således utgöra avtalsinnehåll, trots att uppdragsgivaren inte faktiskt tagit del av dessa.

nr 20

Rätten att förmedla fastigheter utan registrering

31 juli 2014

Den 29 juli 2014 fann Svea hovrätt att registreringsplikten i fastighetsmäklarlagen inte gäller den person som yrkesmässigt förmedlar en fastighet genom en inkråmsöverlåtelse, förutsatt att fastigheten utgör en begränsad del av tillgångarna.

nr 19

Förändringar inom domstolsväsendet

8 juli 2014

Från och med den 1 juli nu i år har stämningsavgiften i Sveriges domstolar höjts. Samtidigt pågår ett lagstiftningsarbete avseende en ökad endomarbehörighet i tingsrätten.

nr 18

Uppdrag genom passivt och konkludent handlande

15 februari 2014

Uppdragsgivaren förpliktades att utge provision om drygt 2,5 mkr till mäklaren. Det passiva och konkludenta handlandet ansågs av rätten utgöra grund för att uppdrag förelegat.

nr 17

Standarvillkor i förmedlingsuppdraget

2 november 2013

Hänvisning i förmedlingsuppdraget till allmänna villkor innebar att villkoren ansågs utgöra avtalsinnehåll. Företagsmäklaren hade rätt till provision.

nr 16

Förtida uppsägning av företagsmäklaruppdrag

16 augusti 2013

Förtida uppsägning av mäklaruppdraget utgjorde ett skadeståndsgrundande avtalsbrott. Företagsmäklaren hade rätt till full ersättning motsvarande provision.

nr 15

Förenklade skiljeförfaranden

29 juni 2013

För- och nackdelar med förenklade skiljeförfaranden i företagsmäklaruppdraget.

nr 14

Dokumentation av förmedlingsuppdraget

17 februari 2013

Betydelsen av att förmedlingsuppdraget dokumenteras i händelse av en följande tvist.

nr 13

Uppdragsgivaren och förmedlingsobjektet

20 december 2012

Betydelsen av att förmedlingsuppdraget innehåller en tydligt definierad och utpekad uppdragsgivare samt tydligt definierat förmedlingsobjekt.

nr 12

Skiljeklausuler i förmedlingsuppdraget

9 september 2012

Konkreta konsekvenser av införandet av en skiljeklausul i företagsmäklarens förmedlingsuppdrag.

nr 11

Företagsmäklaren fick rätt till provision vid hävt köp

7 juni 2012

Köparen av en hotellrörelse hävde köpet innan dess att hyresvärden hade tagit ställning till en transport av hyresavtalet. Mäklaren fick rätt till full provision, trots att överlåtelseavtalets villkor om hyresvärd ens medgivande inte hade prövats.

nr 10

Företagsmäklarens rätt vid hävning av köp

10 maj 2012

En företagsmäklares rätt till provision vid hävt köpeavtal bör avtalas redan i förmedlingsuppdraget.

nr 9

Fastighetsmäklarens upplysningsskyldighet

31 mars 2012

Fastighetsmäklarens lagstadgade upplysningsplikt ansågs i hovrättsfallet vara uppfylld och någon skadeståndsskyldighet var således inte aktuell.

nr 8

Moms på förmedling av aktieöverlåtelser

26 februari 2012

Skatteverket har publicerat ett klargörande i frågan om ställningstagandet från augusti 2011.

nr 7

Provisionsrätt vid avsaknad av provisionsavtal

30 januari 2012

En företagsmäklare har rätt till provision när inget uttryckligt avtal om provision träffats.

nr 6

Obefogade uppsägningar av mäklaruppdrag

21 oktober 2011

En obefogad uppsägning av ett mäklaruppdrag utgör ett kontraktsbrott och mäklaren är av denna anledning skadeståndsberättigad.

nr 5

Ändring av lokalers användningsområden

21 oktober 2011

En hyresgästen har en viss, om än begränsad, möjlighet att ändra lokalens användningsområde enligt 12:23 JB. Syftet med ändringen får inte vara att kringgå 12:36 JB.

nr 4

Deponering av handpenning

21 oktober 2011

Hyresgästen har viss, om än begränsad, möjlighet att ändra lokalens användningsområde enligt 12:23 JB, förutsatt att detta inte utgör försök att kringgå 12:36 JB.

nr 3

Rätt för företagsmäklare att förmedla fastigheter?

27 september 2011

Sedan 2011 års fastigehtsmäklarlag och lagstiftarens uttalande i motiven råder osäkerhet kring frågan ifall företagsmäklaren får förmedla fastigheter.

nr 2

Momsbefriad förmedling av aktieöverlåtelser

25 augusti 2011

Mäklarprovision vid aktieöverlåtelser är momsbefriad sedan Högsta förvaltningsdomstolens avgjort frågan i HDF 2011 red. 21.

nr 1

Skälig mäklarprovision och hävt köp

20 juli 2011

Skälig mäklarprovision fastställdes till tre procent av köpeskillingen när denna uppgick till 36 miljoner kronor. * Mäklaren har rätt till provision vid hävt köp enligt NJA 2010 s. 58.